Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU
Kitaplar Hakkında
1. Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir? 
2. Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür? (Tevrat, Zebur, ve İncil)
3. Allah Kitab-ı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığıyla mı gönderdi?
4. Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) korumak istiyor mu? (Niyet) 
5. Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) koruyacak güçte midir? (Kudret)
6. Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı?
7. Allah’ın gönderdiği kitapları “inkar edenler” lânetli midir?
8. Allah’a inananların, Allah’ın gönderdiği bütün Kutsal Kitapları okumaları gerekir mi?
 
Allah Hakkında
9. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir “tek” Allah’a mı inanıyorlar?
10. Allah’ın özel, ebedi ve değiştirilmeyen ismi “Yehova” (Yahweh) midir?
11. Kitab-ı Mukaddes’teki “Allah” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah” aynı mıdır?
12. Allah’ın “Üçlü Birliği” (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kabul edilir mi?
13. Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterebilir mi?
14. Allah, vahiy dışında insanlarla doğrudan konuşur mu?
15. İnsanlar, Allah ile kişisel bir ilişki kurup, Allah’ı kişisel olarak tanıyabilirler mi?
16. Allah, kendisine inananları sadece “kulları” olarak mı görmektedir?
17. İnsanların aracılığı olmadan, Allah tarihin akışına doğrudan müdahale eder mi?
18. Allah’ın “Kutsallık” sıfatı hakkında ayetler var mı?
19. Allah, kendini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?
20. Allah, kendini doğrudan “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?
21. Allah insanlar arasında bir ayrım yapar mı?
22. Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?
23. Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi?
24. Allah aynı zamanda hem “iyi niyetli” hem de “kötü niyetli” olabilir mi?
25. Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?
26. Allah meleklere, “Adem’e secde edin” diye emretmiş midir?
27. Allah kendisinden başka bir varlığa secde edilmesini yasaklamış mıdır? 
 
Kutsal Ruh ve Melekler Hakkında
28. “Kutsal Ruh” Allah olarak kabul edilir mi?
29. “Kutsal Ruh” ile “Cebrail” aynı mıdır?
30. Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür (hakaret) etmek midir?
31. Kutsal Ruh’un insanların içine “yerleşmesiyle” ve “dolmasıyla” ilgili ayetler var mı?
32. Kutsal Ruh insanlara “ruhsal armağanlar” verir mi?
33. Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi?
34. Cinlerin insanların içinden çıkarılmasıyla ilgili ayetler var mı?
35. Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır?
 
Mesih ve Muhammed Hakkında
36. İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi?
37. İsa Mesih günahsız olduğu kabul edilir mi?
38. İsa Mesih, olağanüstü hikmet ve bilgi sahibi midir?
39. İsa Mesih Allah’ın Yaşayan Sözü müdür? (Logos veya Kelâmullah)
40. İsa Mesih’in sözlerine itaat edilmesi önemli midir?
41. İsa’nın “Mesih” (meshedilmiş olan) olduğu kabul edilir mi?
42. İsa Mesih Allah’ın kendisi olarak kabul edilir mi?
43. İsa Mesih Allah’ın Oğlu olarak kabul edilir mi?
44. İsa Mesih’in ezelden ebede kadar var olduğu kabul edilir mi?
45. Allah’ın Kelâmı’nın insan bedenine bürünmesi mümkün müdür? (Kenosis veya Hulul)
46. İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı mıdır?
47. İsa Mesih, dünyanın “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi?
48. İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği kabul edilir mi?
49. Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e iman etmek midir?
50. İsa Mesih, insanların günahları için tek geçerli kefaret kurbanı (fidye) olarak kabul edilir mi?
51. İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü kabul edilir mi?
52. İsa Mesih’in tekrar gelişi bekleniyor mu?
53. Hz. Muhammed’in bir peygamber olabilmesi için, Yahudi olması gerekiyor muydu?
54. Hz. Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin mesajlarına uyuyor muydu?
55. Hz. Muhammed’in bir peygamber olacağı hakkında, Kitab-ı Mukaddes’te ayetler var mıdır?
 
İnsan ve Günah Hakkında
56. Kitaplarda, “peygamber” kelimesinin temel anlamı “gelecekteki olayları (gayb haberleri) önceden bildiren kişi” anlamında mıdır?
57. Hz. Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin sahip olduğu gibi, gayb (gelecekten) haberleri verilmiş miydi?
58. Hz. Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi, görünen mucizeler yapmış mıydı?
59. İnsanların doğuştan günah içinde olduklarıyla ilgili ayetler var mı? (asli günah)
60. Bütün insanlar (peygamberler dahil) doğal olarak günah işlerler mi?
61. Günahın cezası cehennem midir?
62. Allah küçük günahlara önem verir mi?
63. Günahın cezası, hayır ve sevaplarla silinebilir mi?
64. Allah, doğal haliyle kişilerin aklına, bilgisine, mantığına ve düşüncelerine önem verir mi?
65. Allah’ın vahyi dışında, insanların sözlerine ve yorumlarına güvenilir mi?
66. Ceza olarak, bir hırsızın ellerinin kesilmesi doğru mudur?
 
Kurtuluş Hakkında
67. İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır?
68. İnsanların “kutsal” olması hakkında ayetler var mı?
69. İnsanların günahtan kurtuluşu, yaptıkları iyi işlere mi bağlıdır?
70. Allah’ın insanları günahtan kurtarabilmesi için, bir kurban gerekiyor mu? (fidye veya kefaret)
71. Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş gerekiyor mu?
72. İnsanlar Allah’ın çocukları olabilirler mi?
73. Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?
 
Gelecek Şeyler Hakkında
74. Dünyanın son günleriyle ilgili (eskatolojik) ayrıntılı bilgiler var mı?
75. Cennette, cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?
76. Herkes bir süre için cehennemde azap çekecek mi?
77. Bir insan cehenneme giderse, daha sonra oradan çıkma olasılığı var mı?
 
Uygulama Hakkında
78. Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla kadın ile evlenebilir mi?
79. Kitaplarda, bir kocanın karısını dövmesine izin verilir mi?
80. Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?
81. “Mut”a (geçici) nikahı helal mıdır?
82. Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili ayetler var mı?
83. Müzik, dans ve ilâhiler ile ilgili ayetler var mı?
84. İnsanların dünyevi hayattayken sevinçli ve neşeli olmasıyla ilgili ayetler var mı?
 
Düşmanlar ve Cihad Hakkında
85. Allah, öç almayı ve ceza vermeyi insanların eline bırakır mı?
86. Allah düşmanlarımıza lânet etmemizi onaylar mı?
87. Yahudiler bir kavim olarak lânetli midir?
88. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), Allah, diğer insanlara karşı savaşı (cihad) onaylar mı?
89. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), bir insanın, başka insanı öldürmesi söz konusu olabilir mi?
90. Cihada (savaşa) katılanların Cennette genel affı veya bir ödülü söz konusu olur mu?
91. Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?

Tarihsel Olaylar Hakkında
92. Allah dünyayı yarattıktan sonra, yedinci günde dinlendi mi?
93. Tufanda, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?
94. Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Talut (Saul) muydu?
95. İbrahim İshak’ı kurban edecek miydi?
96. Putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim miydi?
97. İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber miydi?
98. Musa evlenebilmek için, kızın babasına yıllarca çalışmak zorunda kaldı mı?
99. Haman, Firavun ve Musa’nın döneminde mi yaşadı?
100. İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir