Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Hristiyanlıkta Melekler

Azizler, Melekler, Meryem Ana, İsa resim
Melekler Kutsal Kitap’ta çok faaldirler ve Tanrı tarafından haberci, savaşçı ve hizmetçi olarak kullanılırlar. Melek sözcüğünün aslı, “Haberci” anlamında gelen Yunanca “Angelos” kelimesinden gelmektedir. 

Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen, anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22). Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı’ya övgüler sundular (Mezmur 103:20), Dünya’ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30, 26-38; Luka 2:9-14), Tanrı’ya ait insanları korudular (Mezmur 91:11-12) ve bazen de Tanrı’nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta 13:49-50). 
Kutsal Kitap bize, melekleri Tanrı’nın yarattığını söyler, ve geçmişte bazı meleklerin, cennette Tanrı’ya isyan etmeleri sonucu birçoğunun düştüğü görüyoruz. Düşmeyen melekler, anlaşıldığına göre seçilmiş meleklerdi (1. Timoteos 5:21). Kutsal Kitap meleklerin Mesih’in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler 1:16), Tanrı’nın isteğini yerine getirirler (Mezmur 103:20; Matta 6:10), onlar Baba’ya ve Mesih’e tapınırlar (Filipililer 2:9-11; İbraniler 1:6), bilgedirler (2. Samuel 14:20), güçlüdürler (Mezmur 103:20), kutsaldırlar (Matta 25:31) ve sayısızdırlar (İbraniler 12:22). Buna rağmen, onlarda yaratık olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdır (Koloseliler 2:18; Esinleme 19:10; 22:9).Farklı Türlerde Melekler Var mıdır?Anladığımız kadarıyla, farklı karakterlerde ve rollerde değişik türde melekler var: Keruv, Seraf ve Başmelekler. Melekleri rütbelerine göre ayırmak gerekirse, “güçler” ve “hükümranlıklar” sınıflarına ayrılabilmelerine rağmen, bu sınıflandırma tartışmaya açıktır. Bununla birlikte, ben üç ana gruba odaklanacağım. 
“Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı, ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı.” (Yeşeya 6:2).        A. Tanrı’yı yüceltirler (Yeşeya 6:3). 
        B. “Seraf” kelimesi (tekildir)muhtemelen “Ateşliler” kelimesinin bir çevirisidir ve bu ismin kaynağı çoğunlukla Tanrı’nın huzurunda görülen ateşlerle ilişkili imajdan kaynaklanmaktadığı zannedilmektedir. (Hezekiel 1:27).
2. “Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi.” (Yaratılış 3:24). Bunlara da bakın Mısırdan Çıkış 25:18-22; İbraniler 9:5.    A. Keruv tipik olarak kanatlarla, ayakları ve elleriyle betimlenmiştir, fakat çeşitli biçimlerde anlatılır örneğin iki tane yüze (Hezekiel 41:18) ve hatta dört tane yüze sahiptirler (Hezekiel 10:21).

   B. Keruvlar kutsal şeyleri koruyan melekler olarak düşünülmüştür. Yaratılış 3:24’de onların yaşam ağacını koruduğunu görebiliriz. Onlar Antlaşma Sandığı’nın üzerindeki Bağış Tahtın’daydılar (1. Samuel 4:4) birde bu ayetlere bakınız Mezmur 80:1; 99:1.

   C. Keruvların motifleri tapınak çadırını üzerine nakış olarak işlenmişti (Mısırdan Çıkış 26:31; 2. Tarihler 3:7) ve figürleri Kral Süleyman’ın Tapınağın’da da bolca kullanılmıştır (1. Krallar 6:23).
 3. “Rab’bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek.” (1. Selanikliler 4:16). 

   A. “Başmelek” kelimesi Eski Antlaşma’da bulunmuyor. Başmelek Mikail hakkında yalnızca 1. Selanikliler 4:16 ve Yahuda 1:9 ayetlerinde görünmektedir. Yine de, başmelek olduğuna inanılan Cebrail’in hem Eski Antlaşma’da hemde Yeni Antlaşma’da görülmektedir. Cebrail Eski Antlaşma’nın Daniel 8:15-26 ve 9:21-27 ayetlerinde bulunmaktadır. Hem de Yeni Antlaşma’nın Luka 1:11-20, 26:38 ayetlerinde bahsedilmektedir. Cebrail haberci bir melek olarak gözükmektedir.   B. Diğer taraftan başmelek Mikail ise, savaşçı bir melek olarak görülüyor (Vahiy 12:7). Daniel 10:13, 21; 12:1 ayetlerinde savaşları mevcuttur. 

   C. Romalılar 8:38, Efesliler 1:21 ve Koloseliler 1:16 ayetlerinde ilginç bir not vardır, “hükümranlıklar” kelimesi kullanılmıştır buralarda.Grekçede bu kelimenin önüne ”arche” (baş) sözcüğü getirilmesiyle, başmelek akla gelmektedir. Bazıları bunun anlamının meleklerin bir hiyerarşiye sahip olmasını gerektiğini şu ayet ile ileri sürmektedir: 1. Petrus 3:22: “Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı’nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler O’na bağlı kılınmıştır.”Kutsal Kitap (Günaha) Düşen Melekler Hakkında Ne Söyler?Elbette (günaha) düşen meleklerde vardır. Sabah Yıldızı (Luficer), başka bir başmelek, Tanrı’ya karşı isyan etmesi sonucunda Şeytan oldu. Kötü Olan’a ilişkin aşağıdaki ayet sıkça kullanılır:”Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın! İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin, “Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon’un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım.” (Yeşeya 14:12-14)Pek çok Hıristiyan aydını, meleklerin üçte birinin düştüğünü ve cin (günah işleyen meleklere verilen isimdir) olduklarını kabul etmektedir.”Ardından gökte başka bir belirti göründü: Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın doğurur doğurmaz Ejderha çocuğu yutacaktı.” (Vahiy 12:3-4)Gelecekte düşen melekler üzerine bir yargı olacaktır.- “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!” (Matta 25:41).- “Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.” (2. Petrus 2:4).- “Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti.” (Yahuda 1:6)- “Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.” (Vahiy 12:9).Meleklere ilişkin hangi görüşe inanırsanız inanın, Tanrı’nın isteğini gerçekleştirmek için önemli derecede kullanıldıklarını ve Kutsal Kitap’ta çok bahsedildiği gerçeğinden kaçamazsınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir