Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Yaşamdan ölüme İncil’in Sağladığı Zafer

Yaşamdan Ölüme Geçmek

YAŞAMDA ÖLÜMDE İNCİL’İN SAĞLADIĞI ZAFER

“Tanrı bizleri yaptığımız işleri düşünerek değil, kendi ereği ve kayrası uyarınca kurtarıp kutsal çağrıyla çağırdı. Bu kayra zamanın başlangıcından önceki çağlarda Mesih İsa aracılığıyla bize verildi. Kurtarıcımız Mesih İsa’nın belirmesiyle de şimdi açıklandı. Kendisi bir yandan ölümün gücünü kırdı, bir yandan da yaşamı ve ölümsüzlüğü Sevinç Getirici Haber aracılığıyla aydınlığa çıkardı” 
(II.Timoteos 1:9,10).

İsa Mesih’in yaşlanmış habercisi ölümün gölgesindeyken kanıtlı güvenlik duygusuyla genç iş arkadaşı Timoteos’a Roma’dan somut bir gerçeği duyuruyor. İmparator Nero’nun aman tanımaz keskin kılıcının ensesine inişini beklemekteyken bir yandan ölümün ortadan kaldırıl-masına değiniyor, öte yandan da ölümsüzlüğün kesinleştiğini kutluyor. Ölümün eşiğinde bulunan bir insanın böylesi rahatlıkla konuşmasının nedenini hiç düşündün ya da sordun mu? Biliriz, çeşit çeşit ölüm vardır: Nedeni anlaşılamayan, kan dökücü kaba kuvvetin acımazlığından, yiğitlik atılımından, kadercilik sırasından, intihar bunalımından, kazaya kurban düşmekten ve yolculuğun son basamağı-na erişmekten.. Ama Kutsal Söz’ün bu kesiminde öbürlerden bambaş-ka özellik taşıyan bir ölümle karşılaşırız: Ölüm yoluyla ölümün ortadan kaldırılması ve yaşam yoluyla ölümsüzlüğün kanıtlanması.

Hizmetleri bir sıra deneyim ve görgüler zinciriyle örülü sadık asker Pavlos bu eşsiz olgunun nedenini kesin güvenle belirtir: Sevinç Getirici Haber’de açıklanan Tanrı bildirisi çağlar öncesinden bu so-nucu gerçekleştirdi: İsa Mesih’in ölümüyle öncelerden sağlanan Tanrı kayrası. KAYRA: Haris. Bütün dillerde en tatlı ve yüreklendirici söz.

Hem güvenlik hem de kalıcılık öğeleri, ölümle boğuşması yakın olan birine imanın şaşmazlığını sağlamakta. Haberci Pavlos Tanrı’ca İncil’in yayıcısı atandı, yaşamı süresince korkusuzlukla Mesih’in haberini insanlara tanıttı, uğraşlarının toplamı İncil’in yayılmasında odaklandı. Sevinç Getirici Haber’in sağladığı güvenle, ölüm yolculuğunda bilinçli adımla ilerliyor. Bu somut kanı İncil’in insan yaşamını destekleyen etkin dayanak olduğunu kanıtlıyor. Böyle parlak bir sonuç düşünen insanı çarpıcı bir soruya yöneltir: Yaşama sonsuza ilişkin bu denli sınırsız kesinlik sağlayan İncil’in özellikleri nedir?

I. SEVİNÇ GETİRİCİ HABER TANRI’NIN GÜCÜDÜR

Tanrı yaratışının parlaklığı ardından Adem özgür kararla kendi soyuna günahı ve ölümü soktu. Atalarımızın düşüşü bilinen tüm trajedilerin en başta gelenidir. Günah o görkemli yaratılışı sarstı ve yozlaştırdı, insanı ölümün tutsağı kıldı. Kurtuluş ademoğullarının baş ihtiyacı niteliğinde belirdi. Bu olayda Tanrı ilk İncil’i (Proto Evangelion) müjdeledi: Kadının tohumundan doğacak bir kurtarıcıyı tanıttı. “Seninle kadın arasına, senin tahumunla onun tohumu arasına düşmanlık koyacağım; o senin başına saldıracak, sen de onun topuğuna saldıracaksın” (Yaratılış 3:15). Tanrıbilimde bu kelimenin anlamı İlk İncil’dir. Kurtarıcı, şeytanın başını ezecek, soyumuzu kahredici günah tutsaklığından kurtaracak. Bu eylemi bütünlerken şeytan O’nun topuğuna saldıracak, çok ağır işkenceler çektirecek ve O’nu öldürtecek. Tanrı tarafından verilen bu peygamberlik bildirisinden günümüze dek İncil beşareti Tanrı’nın gücüne tanıklık etmekte. Yaşamda günahlarından dönüp Mesih’e kişisel kurtarıcısı olarak iman eden ölümlü insana erişen evrensel kurtuluş gücü.. Kurtulan herkes Kutsal Ruh tarafından sonsuz yaşama mühürlenir.

İsa Mesih sınırı olmayan yaşamdır (bkz. Yuhanna 1:4). Yaşam Başkanı’dır (bkz. H.İ. 3:19). Ölümün kapkaranlık dehlizinde hükümlü insanı İncil’in saçtığı bol ışıkla muzaffer yaşama ve yarına yöneltendir. İncil kesin güvenlik sözüyle konuşan Mesih’in yeterliliğini açıklar. “Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır” (Yuhanna 11:25). Bütün dinlerin, dinsel bireylerin bin bir çabayla kovaladığı ama hiçbir yolla ulaşamadığı sonsuz yaşamın gizi İncil’de parlar. Salt İncil insanın adımlarını aydınlatır, sonsuz yaşam yolunu gösterir. Orada ölümlülük, ölümsüzlük tarafın-dan alt edilir. Kesin zaferle ölümden dirilen Mesih ölüme karşı belir-gin üstünlüğünü tanıtır. Salt O’nun, günahı ve ölümü çiğneyen oldu-ğunu bildirir. Boş mezarın, biri başında öbürü ayaklar yönünde beyaz, göz kamaştırıcı parlaklıkla beliren o iki meleğin saçtığı aydınlık, Mesih’in ölüm karanlığını dağıttığını herkese tanımlıyor. Bu nedenle peygamber Hoşea (13:14) ve haberci Pavlos bu etkin yengiyi sevinçle kutlar. “Ölüm yengide yutuldu. Ey ölüm, yengin nerede? Ey ölüm, kargın nerede?” (I.Korintoslular 15:55). Her yanda Mesih inanlıları İncil’in sağladığı güçle görkemli yengiyi coşku içinde anar ve kutlar.

II. SEVİNÇ GETİRİCİ HABER TANRI KAYRASININ DOĞRULAYICISIDIR

İncil şu sözlerle tanıtılır: “Tanrı kayrasının Sevinç Getirici Haberi” (Habercilerin İşleri 20:24). “Tanrı’nın Sevinç Getirici Haberi” (II.Korintoslular 11:7; I.Selanikliler 2:2,8,9; I.Petros 4:17). “Mesih’in Sevinç Getirici Haberi” (II.Korintoslular 2:12; I.Selanikliler 3:2; Galatyalılar 1:7).Su götürmez dille Baba’nın ve Oğul’un onayını taşır bu bildiri. Günaha karşı Golgota tepesinde dökülen Mesih’in kanı İncil’i doğrular. Kurtuluşumuz için günahsız yaşamını günahlılar için kurtarmalık olarak sunan kanı.. İncil bütün ölümlü canlar için sağlanan Tanrı armağanını müjdeler. Budur kayra. Şu kudurgan, kinci, öldürücü, göz boyayıcı dünyamızda herkese duyurulan tanrısal sevgi ve güvenlik bildirisi..

İncil’in mesajına ve kayra haberine karşı, Tanrı’dan af kazanmayı kovalayan bir sürü dinsel ve töresel uygulama her yanda görülmekte. Bunların tümü Tanrı bütünleyişine karşı insan uğraşı olarak sırıtmakta. Ne var ki, Tanrı kayrasının Sevinç Getirici Haber’i biricik kurtuluşu Tanrı’nın armağanı olarak tanıtır, buna salt imanla kavuşulabileceğini bildirir. İncil’in önde gelen bildirisi bir kez konuştu ve bu konuşmayı sürdürmekte:“Doğru kişi imanla yaşayacaktır” (Habakkuk 2:4b; Romalılar 1:17; Galatyalılar 3:11b; İbraniler 10:38). Bu iman, evrende tek kurtarıcıya, tek kurtarışa, tek sonsuz güvenliğine sarılmaktır. Onu yadsımak imansızlıktır. Ölüm yargısının etkisi Tanrı’ca insanlığa belirtilen afla kırılabilir. Sadece Mesih’in haçta canını vermesiyle gücünü yitirir. “Tanrı günah nedir bilmeyeni yerimize günah kıldı. Öyle ki, Mesih bağlılığında Tanrı’nın doğruluğu olalım” (II. Korintoslular 5:21).

III. SEVİNÇ GETİRİCİ HABER TANRI HÜKÜMRAN-LIĞININ KAVRAMIDIR (Matta 4:23; 9:35; 24:14)

Yersel hükümranlıkların doğan sonra da ölen vatandaşları vardır. Tanrı hükümranlığında vatandaşlık hakkı yeni doğuşladır. Yersel düzende salt bireyler değil, hükümranlıklar da yükselir ve söner. Ama Tanrı’nın hükümranlığı sonsuzlar sonsuzu kalır, buna benzeyişte onun vatandaşları da sonsuz süresi egemendir. “Oysa biz gökler ülkesindeniz. Oradan bir kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz” (Filippililer 3:20). İlerideki sonsuz çağlara ilişkin Tanrı’nın kendisine özgü apayrı hükümranlık düzeni vardır.

Yeryüzünde Mesih inanlısı herkes gibi yaşar sonra da ölür. Ama yeni yaratık niteliğinde benzersiz güvenlikle ölür. Ona bu umudu sağlayan kesinlik “Kutlu Tanrı’nın yüceliğine özgüdür” (I.Timoteos 1:11). Sınırsız sevgisiyle armağanlar bolluğunu bizlere sunan yüce Tanrı şaşırtıcı eliaçıklıkla günahlı soyumuzu kendisiyle barıştıran bambaşka mesajı sağladı: Biricik Oğlu’nun haçta akan kutsal kanıyla mühürlenen Sevinç Getirici Haber’ini.. Tüm evrende bunun gibi güçlü ve etkin başka bildiri, öz yasa ya da gösterge yoktur.

Sevinç Getirici Haber Tanrı’nın canlı, iyi kalpli, iyi niyetli öz duygusunu ademoğullarına Havva kızlarına iletir. Çalkantılı, kudurgan dünyamızda kutluluğun içeriğini anlayan, onu imanla kabul ederek sınırlı ölümlü yaşamının derinine yerleştirendir. Biz yaşayalım diye ölen kurtarıcı İsa Mesih’e sonsuzlar sonsuzu şükürler olsun. O şu ana dek kadına erkeğe görkemli İncil’i ile konuşuyor. Sesini duyan herkesi günahtan arıtmak, hem şimdi hem de sonsuzlar sonsuzu bol yaşama kavuşturmak istiyor. Buna senin de iman etmen Tanrı’nın öz isteği hem de sevgi çağrısıdır.

Thomas Cosmades

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir