Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

İsa Mesih Tanrı’nın Özelliklerine Sahiptir

MESİH İSA'NIN TANRILIĞI

İsa Mesih Tanrı’nın Özelliklerine Sahiptir


Tanrı eşsizdir. Sadece Tanrı yaratılıştan değildir. O, tüm evrenin yaratıcısıdır. O yaratılışın bir parçası değil, kaynağıdır. Tüm yaradılışta Tanrı’nın el işini veya bir işaretini görebiliriz. Fakat O’nun el işi, Tanrı’ya eş değer veya Tanrı’nın Kendisi olamaz. Örneğin, insanlar kişiseldir… Bizler düşünebilir, karar verebilir, hayal kurabilir, sevebiliriz. Kişisel olan Tanrı’nın benzeyişindeyiz, fakat Tanrı değiliz.

Eğer İsa Mesih gerçekten de Tanrı’ysa, o zaman Tanrı’nın özelliklerine tamamen sahip olmalıdır. Bu bölümde Tanrı’nın en ayırdedici beş özelliğini inceleyeceğiz ve İsa Mesih’in bu özelliklere sahip olduğunu göreceğiz.

Tanrı Her Yerdedir


Tanrı her şeydedir…Tanrı evrenin her noktasındadır. Tanrı’nın aynı anda her yerde olduğunu söylemekle, Hindu inancının belirttiği gibi, tüm yaratılışın Tanrı’yı oluşturduğunu söylemiyoruz. Örneğin, Tanrı ağaçları yarattığı halde ağaçlar Tanrı’nın bir parçası değildir.

Tanrı’nın kişisel olarak her yerde bulunması durumuyla (Mezmur 139:7; Süleyman’ın Meselleri 15:3) Tanrı halkına yardım edebilir, onları koruyabilir, sevebilir, savunabilir ve isteklerini ve gereksenimlerini karşılayabilir. Aynı şekilde, Yeni Antlaşma’da bu özellikler Mesih için de geçerlidir. Pavlus şöyle der: “İnmiş olan ve her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan Kişi aynıdır” (Efesliler 4:10). Mesih öğrencilerine şöyle söyler: “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada onların arasındayım” (Matta 18:20). Onlara “İşte ben, dünyanın sonunda, dek her an sizinle birlikteyim” (Matta 28:20) vaadinde bulunur. Mesih’e iman edenlerin hepsinin içinde İsa’nın yaşayacağı yazılmıştır (Romalılar 8:9; Galatyalılar 2:20; Efesliler 3:17, Koloseliler 1:27; Esinleme 3:20). “…İsa Mesih’in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan başarısız çıkardınız” (2. Korintliler 13:5). Ölümlü bir kişi nasıl olur da, tüm yeryüzündeki inanlıların yüreklerinde yaşadığını iddia edebilir?

Tanrı Her Şeyi Bilir


Tanrı “her şeyi bilendir” dediğimizde, Tanrı’nın sonsuzluk boyunca bilinilebilir olan herşeyi bildiğini söylemek istiyoruz.

Tanrı, herşeyle ilgili mükemmel ve sonsuz bilgiye sahiptir. Bilinebilir olan herşey Tanrı’nın bilgisi dahilindedir. Tanrı’da olan bilgi, bizim bilgi edinişimizden farklıdır. Bizler öğrenerek bilgiye ulaşırız. Tanrı’nın bilmek için öğrenme sürecinden geçmesine gerek yoktur. Tanrı’nın herşeyi bilmesi akıl yürütme, sonuç çıkarma, duygular, hayal kurma, tümevarım veya tümdengelim yöntemleri sayesinde değildir. O’nun bilgisi doğrudan, keskin, ayırdedici ve en doğru bilgidir. Bilinebilecek olan her şey Tanrı tarafından bilinir.

Yeni Antlaşma Mesih’in tüm bilgiye sahip olduğunu belirtmektedir. Mesih geçmişten, bugünden ve gelecekten haberdardır. Yuhanna 2:24-25’te şöyle yazılmıştır: “İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin O’na bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü Kendisi, insanın içinden geçenleri biliyordu.” İsa’nın öğrencileri O’na tanıktı; “Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz” (Yuhanna 16:30). Petrus; “Rab, sen her şeyi bilirsin” beyanında bulunur (Yuhanna 21:17). İsa’nın her şeyi bilmesinden bahsederken, Kendisini kimin ele vereceğini de bildiğini söylemeden geçemeyiz (Yuhanna 6:64).

Mesih’in her şeyi bilmesi konusu üzerinde yazmış olduğu bir paragrafta Dr. John Walvoort şöyle der: i

Mesih’in gelecek olaylarla ilgili bilgisi Kutsal Yazılarca onaylanmaktadır (Yuhanna 13:1, 11; 18:4; 19:28). Mesih, her şeyi bilme gücüyle Tanrı’nın bilgeliğine sahip olduğunu beyan etmiştir (1. Korintliler 1:30). İsa’nın yetenekleri en bilge peygamberlere bile verilemezdi ve bu yetenekler, Mesih’in tüm tanrısal niteliklere sahip olduğunun kanıtıdır.

Thomas Schultz şöyle demektedir:

Mesih’in bilgisi, tüm ölümlülerin bilgisinin ötesindedir. O sadece tüm insanların en zekisi ve en bilgesi değildir. O’nun bilgeliği, insanın tüm sınırlarını aşar ve yalnızca yetkin bilgi olarak sınırlandırılabilir. İlk olarak Tanrı’ya özgü bir yetenek olan insanların düşüncelerini ve anılarını bilir (1. Krallar 8:39; Yeremya 17:9-16). Din bilginlerinin yüreklerindeki kötülüğü görmüştür (Matta 94); Kendisini reddedecekleri (Yuhanna 10:64) ve Kendisini izleyecekleri önceden bilmiştir (Yuhanna 10:14). Bütün insanların yüreklerinden geçenleri biliyordu (Markos 2:8; Yuhanna 1:48; 2:24, 25; 4:16-19; Elçilerin İşleri 1:24; 1. Korintliler 4:5; Esinleme 2:18-23). Sade bir insan, insanların yüreklerinde ve akıllarında ne olduğunu bilmek için zekice bir tahminden başka bir şey yapamaz. İkinci olarak, Mesih, hiçbir insanın kavrayamayacağı gerçekler hakkında bilgi sahibidir. Balıkların suyun neresinde olduğunu (Luka 5:4-6; Yuhanna 21:6-11) ve bir balığın ağzında madeni para olduğunu biliyordu (Matta 17:27). Gelecekle ilgili olayları (Yuhanna 11:11; 18:4), ileride karşılaşılacak ayrıntıları (Matta 21:2-4) ve Lazar’ın öldüğünü (Yuhanna 11:14) biliyordu. Üçüncü olarak, Tanrı’nın iç bilgisine sahipti. Yetkin bilgiye sahip olmasının yanı sıra, Tanrı’yla iç içeydi. Baba O’nu bildiği gibi, O da Baba’yı bilir (Matta 11:27; Yuhanna 7:29; 8:55; 10:15; 17:25). Dördüncü olarak, Kutsal Yazılar’ın bu çizgideki öğretişi, Mesih’in her şeyi bildiğini göstermeye yöneliktir (Yuhanna 16:30; 21:17), ve bütün bilgelik ve bilgi hazineleri O’nda gizlidir (Koloseliler 2:3). 4

Tanrı Herşeye Gücü Yetendir


İbranice “El Şaday” kelimesi “Yüce Tanrı” olarak çevrilebilir. Tanrı’nın gücü her şeye yeter. Mesih’in mucizeleri O’nun fiziksel dünya üzerindeki gücünü kanıtlamıştır. Fakat O’nun Sözleri ve dirilişi, tüm yaratılışa O’nun yetkisini ve gücünü beyan eder.

Dr. John Walvoord şöyle yazmıştır:

Mesih’in her şeye gücünün yettiğinin kanıtı diğer nitelikleri kadar önemlidir. Bazen fiziksel güç şeklini alır, fakat bu çoğu zaman Mesih’in yaratılış üzerindeki yetkisini gösterir. Mesih’in günahları bağışlama yetkisi vardır (Matta 9:6), gökte ve yerde tüm güce sahiptir (Matta 28:18). Doğaya (Luka 8:25) ve Kendi yaşamına karşı güce sahiptir (Yuhanna 17:2). Fiziksel olarak hastalara şifa verme ve cinleri kovma gücüne sahiptir (Filipililer 3:21). Dirilişinden dolayı; “Onun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları, tamamen kurtaracak güçtedir” İbraniler 7:25). “O’nun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim” (2. Timoteus 1:12). “Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, Kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir” (Yahuda 24; Efesliler 5:27). Grekçe metinde 25. ayette geçen “Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla” sözü Mesih’in Tanrılığı’nı betimlemektedir. Mesih’ten ve Tanrı’dan ayrı ayrı bahsedilmiş olsa bile, her iki durumda da Mesih’in gücüne gereksinim vardır. Mesih’in doğumu, ölümü ve dirilişi, Mesih’in günaha karşı işleve geçip, kurtuluşu getirmesine yol açmıştır. Mesih’in her şeye gücünün yetmesi kutsallık, bilgelik ve iyilikle doludur.

Mesih Varoluştan Önce Vardı


İsa’nın Tanrı’yla paylaştığı diğer bir nitelik ise, varoluştan önce varolmasıdır. Kutsal Yazılar’da bir çok ayet, İsa’nın doğmadan önce varolduğunu gösterir.

İsa şöyle der: “Ben Baba’dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba’ya dönüyorum” (Yuhanna 16:28). İsa birçok kez, kökeninin bu dünyadan olmadığını belirtmek için Kendisinin “gönderilmiş” olduğunu söylemiştir (Yuhanna 3:32-34; 4:34; 5:23, 24, 36-38; 6:29, 33, 38; 7:16, 18, 28, 29, 33; 8:18, 29, 38, 42, 13:20; 16:30; 17:8…v.b.). İsa, Nikodemus’a şöyle demiştir; “Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır” (Yuhanna 3:13). “Gökten inmiş olan diri ekmek Ben’im (ego eimi)” (Yuhanna 6:51; bkz. ayet 58). “Ya İnsanoğlu’nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz?” (Yuhanna 6:62). Vaftizci Yahya Mesih’le ilgili şöyle der: “Yukarıdan gelen İsa herkesten üstündür…. Ne görmüş, ne işitmiş ise, ona tanıklık eder” (Yuhanna 3:31, 32).

Başka bir durumda İsa şöyle dua eder: “Baba, dünya var olmadan önce, ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle, şimdi beni yanında yücelt” (Yuhanna 17:5). İbraniler kitabının yazarı, Musa’nın “Mesih uğruna aşağılanmayı, Mısır’ın hazinelerinden daha büyük bir zenginlik saydığını” söyler (İbraniler 11:26). Mesih’in “dünya kurulalıdan beri” “yaşam kitabına” sahip olduğu yazılmıştır (Esinleme 13:8). İsa’dan altı ay büyük olan Vaftizci Yahya şöyle der: “Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı.” Otuzuncu ayet açıkça gösteriyor ki, Vaftizci Yahya “Tanrı’dan” değil “İsa’dan” bahsetmektedir. Vaftizci Yahya burada, Tanrı’nın Mesih’in doğacağı bilgisine önceden sahip olduğu durumundan bahsetmektedir. Tanrı Yahya’nın da doğacağını önceden biliyordu.

İşte, Kutsal Yazılar, İsa’nın varoluştan önce bir varlık olduğu konusunda hemfikirdirler. Buna, Tanrı’nın Eski Antlaşma’da fiziksel olarak görünmüş olduğu kanıtı da eklenebilir. Örneğin, Tekvin 18:1-19:1; 16:7-13; 22:15, 16; 31:11-13; 32:30; 48:15, 16; Çıkış 4:2-4 (bkz 3:2); 1. Tarihler 21:15-19; Mezmur 34:6, 7; Zekarya 12:10 (bkz. Yuhanna 19:37); ve 14:3,4 (bkz. Elçilerin İşleri 1:9-12) Tanrı’nın Eski Antlaşma’da fiziksel olarak göründüğünü gösteren pasajlardan bazılarıdır.

Mesih’in Önceden Varoluşu


Kutsal Kitab’ın Tanrısı sonsuzdur. Zaman ve zamanın kaynağının ötesindesir. Zaman kavramının ötesinde olmadığı bir zaman olmamıştır. Zamana karışmadığı bir zaman da olmayacaktır (Çıkış 3:14; Habakuk 3:6; Tesniye 33:26, 27). Yalnızca Tanrı sonsuzdur.

İsa Mesih de sonsuzdur. Yehova Şahitleri’nin ve Uluslararası Yol üyelerinin iddia etmiş oldukları gibi, İsa’nın bir “başlangıcı” olmamıştır.

İsa Mesih’in doğumunu önceden bildiren Mika Peygamber şöyle der: “Ve O’nun çıkışı eski vakitten, sonsuz günlerdendir” (Mika 5:2). İşaya, Mesih’in doğumundan bahsederken diğer adların yanısıra bu çocuğa “Sonsuz Baba” (İşaya 9:6) denileceğinden bahseder. İsa, “İbrahim doğmadan önce Ben varım” ( Yuhanna 8:58 ) der. Buradaki Grekçe metin kesin bir şekilde “Ben vardım” sözünü değil, şimdiki zaman olan “Ben varım” sözünü kullanır. F.F. Bruce bu ayeti şöyle yorumlamıştır: “İsa, sadece daha önceden varolmuş olan bir varlık olmuş olsaydı; ‘İbrahim olmadan önce Ban vardım’ ” 7 sözünü kullanırdı. İsa daha da öteye giderek, Kendisinin her zaman var olduğunu belirten ‘Ben varım’ kelimesini kullanmıştır.”

G. Campbell bu konuda şöyle der: ” ‘Ben Varım’ kelimesi varoluşun sonsuzluğunu, tüm İbrani tarihinde İsa’nın varlığını iddia eder.” 8

William Barclay’in yorumu da önemlidir:

İsa için zaman kavramı yoktur. Beden aldığı bir zaman yoktu; ve beden almadığı bir zaman da olmayacaktır. İsa’dan bahsederken ‘O vardı’ diyemeyiz. Her zaman ‘O var’ demeliyiz…. İsa’da zaman kavramının dışında olan bir Tanrı görüyoruz. Bu Tanrı İbrahim’in, İshak’ın ve Yakub’un Tanrısı’dır. Bu Tanrı zamandan önce de vardı, ve zamandan sonra da var olacaktır.”

Tanrı’nın Değişmezliği


Tanrı, kişilik olarak değişmezdir. Zaman içerisinde hareket etmesine ve zaman içerisinde insanlarla ilişki içerisinde olmasına rağmen, niteliklerini içeren özünde asla değişmez (Malaki 3:6; Yakup 1:17; Mezmur 33:11; İşaya 46:9, 10). Bizi sonsuza dek seveceği ve vaadlerini tutacağı konusunda O’na güvenebiliriz. Tabii ki İsa, insanın geçirmiş olduğu bedensel gelişme evrelerinde değişim geçirmiştir. Yine de, Kutsal Yazılar’da O’nun kutsal doğasıyla ilgili şöyle yazılmıştır: “İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır” (İbraniler 13:8). İsa ve Baba, özlerinde değişmez olarak kalmaktadırlar.

Görmüş olduğumuz gibi, Kutsal Yazılar’da birçok kez İsa’nın Tanrı’nın sonsuz niteliklerine sahip olduğu yazılıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir