Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Hristiyanlığın Üç Temel Öğretişi

Hristiyanlık

Kutsal Kitap’ın kendisi bu öğretişlerin Hıristiyanlık imanının temeli olduğunu söyler. Bunlar: 1.Mesih’in Tanrılığı, 2.Lütufla Kurtuluş ve 3.Mesih’in Dirilişi. Bu öğretişlerin hıristiyanlık için zorunlu öğretiş olduğunu Kutsal Kitap söyler. Her ne kadar önemli başka öğretişler olsa da Kutsal Kitab’ın kendisi tarafından bize temel öğreti olarak açıklanmıştır. Belki yeni iman etmiş bir kişi bu noktalarında bazılarını henüz tamamen fark etmemiş olabilir ancak Tanrı Sözünü okudukça noktaları görecektir. Yeniden doğmamış bir kişi, veya kültü izleyen kişi (Mormonlar, Yehova Şahitleri) bu temel öğretişlerin tümümü veya birkaçını reddedecektir.

1.Mesih’in Tanrılığı :

İsa bedende Tanrıdır (Çıkış 3:14 ile birlikte Yuhanna 8:58). Ayrıca Yuhanna 1:1-14; 8:24; 10:30-33. 1.Yuhanna 4:2-3: “İsa Mesih’in beden alıp bu dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı’dandır. Tanrı’nın Ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa’yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı’dan değildir. Böylesi, Mesih-karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır.” Yukarıdaki ayet Yuhanna 1:1,14 ile Söz Tanrı’ydı ve Söz beden aldı ayeti ile bağlantılıdır. 1.Yuhanna 4:2-3 bize şunu söyler: Eğer İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu reddedersek, bizim Anti-Christ yani Mesih Karşıtı ruh olduğumuzu söyler. Yuhanna 8:24: “İşte bu nedenle size, `Günahlarınızın içinde öleceksiniz’ dedim. Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.” İsa burada benim “O olduğuma” iman etmezseniz günahlarınız içinde öleceksiniz dedi. Yunanca’da “ben” ‘ego eimi’dir. Bu kelimelerin aynısı Yuhanna 8:58’de İsa yine kullanmıştır: “…İbrahim doğmadan önce ben varım.” İsa Yunanca Sentuagint’te Çıkış 3:14’teki Tanrılığını beyan etti (Septuagint İbranice Eski Antlaşma’nın Yunanca Çevirisidir). İsa imanın doğru, gerçek hedefi ve amacıdır. Sadece imanımızın olması yeterli değildir. İmanımızın dayandığı şey iman kadar önemlidir ve geçerlidir. İmanınızı doğru hedefe yöneltmelisiniz. Kültler imanın sahte hedefi ve dayanağıdırlar. Bu yüzden imanları her ne kadar içten olsa da işe yaramaz. İmanınızı Televizyona (belirli bir nesneye, hedefe) yönlendirirseniz yargı gününde problemle karşılaşırsınız. Büyük imanınız olabilir fakat sonra? Sizi kurtaracak olan şeyden yoksun olursunuz. Mesih’in Tanrılığı Öğretişi şunları içerir:

Üçlü birlik: Tek Tanrı kendini üçlü kişilikte açıklamıştır: Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh. Her biri kendiliğinden sonsuzdur ve aynı doğaya sahiptir.

Monoteizm: Tüm evrende yalnızca tek Tanrı vardır (İşaya(Yeşaya) 43:10; 44:6,8; 45:5). Mormonlar tek Tanrı’ya ibadet ve hizmet etmelerine rağmen birçok tanrıları vardır. Bundan dolayı, onlar politeist (polytheists)tirler ve bu onları Hıristiyanlık dışı grubuna koyar.

Hipostatik Birleşme (The Hypostatic Union): İsa hem Tanrı hem İnsandır.

Mesih’in kurbanlığının yeterliliği: Mesih’in çarmıhta kurban oluşu tüm dünyanın günahları için tamamen yeterlidir.

Tanrılığı: İsa insandan daha üstün kurbanları Tanrı’ya sunabilmesi için kendisi Tanrı olmak zorundadır. Tüm dünyanın günahları için çarmıhta ölmesi gerekiyordu (1. Yuhanna 2:2). Sadece Tanrı bunu yapabilirdi.

İnsanlığı: İsa Tanrı’ya kurban sunabilmek için insan olmak zorundadır. İnsan olarak Tanrı ve insan arasında aracılık yapabilir (1.Timoteyus. 2:5).


2.Lütufla Kurtuluş :

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler. 2:8-9). “Yasa ile aklanmaya çalışan sizler, Mesih’ten ayrıldınız, Tanrı’nın lütfundan uzak düştünüz.” (Galatyalılar 5:4). Bu ayet açıkça şunu yazmaktadır: Eğer iman ve işlerle kurtulduğunuza inanıyorsanız gerçekte hiçbir zaman kurtulmamışsınız demektir. Bu kültlerin en çok yaptıkları hatadır. İnandıkları İsa sahte İsa olduğu için sahte kurtuluş öğretilerine sahipler. (Okumanız için Romalılar. 3-5 ve Galatyalılar 3-5). Tanrı’nın işine bir şey ekleyemezsiniz. Galatyalılar 2:21 ‘de şöyle der: “Tanrı’nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma Yasa aracılığıyla kazanılabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu.” “Bu nedenle Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.” (Romalılar 3:20). “Oysa çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır.” (Rom. 4:5). “O halde Kutsal Yasa Tanrı’nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır! Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi, elbette insanlar yasa ile aklanacaktı” (Galatyalılar 3:21).

3.Mesih’in Dirilişi :

“Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınızda boştur” (1. Korintliler 15:14). “Mesih dirilmemişse, imanınız yararsızdır ve siz hâlâ günahlarınızın içindesiniz.” (1. Korintliler 15:17). İsa’nın bedensel olarak dirildiğini reddetmek demek İsa’nın bizim uğrumuza yaptığı işi, kurbanlığını ve dirilişimizi reddetmek demektir. Bu ayetler açıkla şunu söyler: Eğer siz İsa’nın ölümden dirilmediğini söylerseniz imanınız boştur (öldüğü beden ile dirildi —Yuhanna 2:19-21). Galatyalılar. 1:8-9: “Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum, bir kimse size, kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!”.

Yukarıdaki Galatyalılar’daki iki ayet temel hıristiyanlık öğretişlerinin dördüncüsü olarak düşünülebilir. Fakat,Galatyalılar 1:8,9 açıkça tamamen kabul edilmesi gereken müjdenin İsa’nın beden alan Tanrı olduğuna, günahlarımız için öldüğüne,ölümden dirildiğine ve iman edenlere sonsuz yaşamı karşılıksız vereceğine inanmak olduğunu söyler.1. Korintliler 15:1-4 müjdenin ne olduğunu anlatıyor: “Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.” Şu ayetler Hıristiyanlığın temel öğretişidir:

Mesih insan bedeninde Tanrı’dır (Yuhanna 1:1,14Koloseliler 2:9);
Kurtuluş iman ile lütufla alınır (John 1:12; Rom. 10:9-10);
Ve diriliş yukarıdaki 4. ayette belirtilir.

Bundan dolayı, müjdenin kendisi otomatik olarak temel öğretişleri içermektedir.Yukarıda yazılanlara göre neyin Hıristiyanlık içi veya dışı olduğunu anlamamız mümkündür. Kutsal Yazıları bizi uyarıyor: “Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa’ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.” (2. Timoteyus 3:14-16).

1.Petrus 1:3 Bizi kendi yüceliği ve erdemiyle çağıranın Tanrısal gücü, kendisini tanımamızın sonucu olarak, yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize vermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir